Politikalarımız Tuzla Jeotermal Enerji A Ş.

Politikalarımız Tuzla Jeotermal Enerji A Ş.

Gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar ve değerli evraklar işlevini tamamladıktan sonra kâğıt öğütücü ile imha edilmelidir. END.İK.POL.008 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer alan tanımlar aynen burada da geçerli olacaktır, bu dokümanda ayrıca belirtilmeyen tanımlar olması halinde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında yer aldığı şekilde anlam ifade edecektir. Bu ders ile tahkim yoluyla uyuşmazlık çözümünün tercih nedenlerini tespit, tahkime ilişkin Türk Hukukunda ve uluslararası hukukta mevcut kurallar, bu kuralları karşılaştırma ve yorumlama, uluslararası tahkim yargılanmaının aşamaları, hakem kararlarına karşı başvuru yolları ve hakem kararlarının etkisihakkında bilgiye sahip hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ceza muhakemesi hukuku, bir suç işlendiği şüphesi üzerine başlayan muhakeme sürecini incelemektedir. Bu bakımdan ceza muhakemesi hukuku, ceza kanunlarının ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene hangi yaptırımın uygulanacağına yönelik faaliyetleri, bu faaliyetleri türünü ve zamanını düzenleyen normlardan oluşur.

İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. Milletler Arası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Geçerlilik şartı olarak, taraflarca yapılacak tahkim anlaşması ya da şartının yazılı şekilde yapılması, açık olması ve taraf iradesini anlaşılır bir biçimde yansıtması gerekmektedir. Kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem kararları Türkiye’de tenfiz edilebilir. Yabancı hakem kararlarının Türkiye’de icra edilmesi, ancak söz konusu hakem kararına ilişkin Türkiye’de tenfiz kararı alınması ile mümkündür. Tenfiz için gerekli olan ve yukarıda belirtilen koşullardan sadece Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ilamın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunmasına ilişkin koşul dışındaki tüm şartlar yabancı mahkeme kararlarının tanınması için de geçerlidir.

Hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar hakkında düşünce üretebilmeye yönelik, insan onuru, insan hakları, hak ve özgürlük gibi temel kavramlar, evrensellik, doğal hak, modernleşme, özel alan-kamusal alan, birey-yurttaş ilişkisine yönelik konular, insan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve güvence sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde uygulanan yargılama usulü ile Birleşmiş Milletler sistemindeki hak ve özgürlüklerin korunması dersin konuları arasındadır. Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bununla birlikte  bu ders çerçevesinde sıra icra iflas suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları ve askeri ceza yargılama usulü hakkında temel bilgiler.

Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 2’inci maddesinde gelire giren kazanç ve iratlar sayılmış, ticari kazanç da bu unsurların içerisinde yer almıştır. İnternet üzerinden müşterek bahsegel yeni giriş oynatılması faaliyetinin, gerçek kişiler açısından ticari kazanç, tüzel kişiler açısından kurum kazancı kapsamında olduğu tartışmasızdır. Kazancın oluşmasına dayanak iktisadi faaliyetlerin icra edildiği yer olan iktisadi işletmenin tanımı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) ve GVK’da, yapılmamıştır. Ve 3’üncü maddeleri hükümleri de dikkate alındığında, iktisadi işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen “ticari işletme”den farklı ve ticari işletmeyi de içine alan bir organizasyon olduğu anlaşılmaktadır. Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder. Türk Hukuk Tarihi 2 dersi ile İslam Osmanlı hukukunda gerçek kişiler, kölelik, vakıflar, nişanlanma, evlenme, boşanma, şer’i miras hukuku ve adi intikal, Osmanlı arazi çeşitleri, tımar sistemi ve özellikleri, Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuku ve bugünkü hukuk sistemine geçiş süreci öğretilmektedir. Bu şekilde, söz konusu kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve hangi nedenlerle ortadan kalktığı kavratılmaktadır. Öğrencilere özellikle güçlü ve zengin bir hukuk kültürü, hukuk nosyonu ve hukuk düşüncesi kazandırmayı gaye edinen ders ile  aynı zamanda değişen şartlar ve ihtiyaçlar sonucunda pozitif hukuk bir süre sonra yetersiz hale geldiğinde, yetersiz kalan hukuku güncelleştirmek için gerekli olan derin bir hukuk mantalitesinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Roma Hukuku’nun dönemleri, yargılama sistemi, şahsın hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku konularını kapsayan bir müfredat takip edilecektir. Bu derste incelenecek olan mikroekonomi başlıkları şunlardır; Piyasa ekonomisi, arz ve talep, tüketici teorisi, firmalar teorisi, tam rekabet. Bu derste incelenecek makroekonomi başlıkları şunlardır; ulusal gelir, işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme. Banka Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar. Ölüm, tanımı, tespiti, belirtileri, yaralar, asfiksili ölümler, gebelik, doğum, düşük, cinsel saldırılar, seri katiller.

Özellikle, bu kurallar Türk katılımcıları tarafından kolayca anlaşılabilir olmalı ve yanıltıcı unsurlar içermemelidir. Türkiye’de tüketici hakları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan özel yönetmeliklerle korunmaktadır. Bu konuda tam bir değerlendirme yapılabilmesi için tüm tehlikeli atık mevzuatını incelemek gerekli ve önemlidir. (e)    (a)-(d)’de sayılanların, (b)’de sayılan hak ve yetkilere birlikte sahip olduğu kişi veya  ekonomik birimler. Yukarıdaki hallerden birine uyan birleşme veya devralma işlemlerinin Rekabet Kurumu’na bildirilmeleri aşağıdaki ciro eşiklerinin aşılması şartına bağlıdır. TCK, bir suçtan haberi olan kişiye bu suçu yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü getirmektedir.

  • Koruma tedbirleri; kanun yolları; ozel ceza yargılamaları; emniyet tedbirlerinin uygulanması Ceza muhakemesine iliskin temel bilgilerin mevzuat, ictihat ve doktriner gorusler cercevesinde verilmesi.
  • Hava ve Uzay Hukuku dersinin temel amacı, hava ve uzay hukuku kavramları, hava ve uzay hukukuna ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeler hakkında genel bilgi sahibi hukukçu yetiştirilmesidir.
  • Taraflar, Türk Ticaret Kanunu’nun tam ve kısmi emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla özel şartlar belirlemekte serbesttirler.
  • Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir.

YİDK kararlarının iptali için münhasır yargı yetkisine sahip olan Ankara Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri’nde (FSHM), karardan itibaren 2 ay içinde dava açılabilir. FSHM kararları ise Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinafa konu edilebilir. Bölge Adliye Mahkemesi kararları ise Yargıtay nezdinde temyize konu edilebilir. SMK madde 159’a göre, SMK uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi sınaî mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Eğer ikramiyenin kazananı bir jüri tarafından veya herhangi bir kura mekanizması olmaksızın belirlenen skor sistemine göre belirleniyorsa, böyle bir ikramiye yönetmelik kapsamında düzenlenen yarışma sayılabilir. Maddesinin ç fıkrası katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemelerin Yönetmelik kapsamına girmediğini düzenlemektedir. Bu düzenleme ile uyumlu olarak, yönetmeliğin kapsamında MPİ yetkisine girmeyen bir yarışmanın söz konusu olması için, belirli ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmamalı ve herkes yarışmaya katılma konusunda eşit fırsata sahip olmalıdır. Bu nedenle, ödüllü yarışmalar hiçbir şekilde bir satın alım veya ödeme ön koşuluna bağlı olarak düzenlenemezler.

Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünür. Öte yandan ihtiyari olmakla birlikte, hakem sayısı ve nasıl belirleneceği, tahkim dili ve yeri, uygulanacak kurallar gibi konuların da taraflarca kararlaştırılması olası bir uyuşmazlıkta faydalı olabilecektir. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında ticari alacak davalarında arabulucuya başvurma şartı getirilmiş ve bu amaçla Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. T.C. Hazine Müsteşarlığı – Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye’de gerçekleştirilen sigorta ve reasürans faaliyetlerini düzenleyip, denetlemekle görevlidir. Yabancı yatırımların kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamayacağı veya devletleştirilemeyeceği de DYYK m. (4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. (3) Şans oyunları hasılatından yapılacak her türlü kesinti ve ayrılacak paylar ancak, bu Kanuna hüküm eklenmesi veya bu Kanunda değişiklik yapılması ile mümkündür. A) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde;b) Verilen beyannamede gösterilmiyen mallar ile beyanname verilmiyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte başlamaktadır (VİVK Md 20). (5) Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Bakanlık, vergilendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir. AB’nin 6’ncı Direktifinde hizmetin ifa yeri 9’uncu maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İlaçların, tütün mamullerinin, alkollü içeceklerin ve falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmetlerin reklamının yapılması tamamen yasaklanmıştır. Ayrıca tıbbi cihazlar, sağlık hizmetleri, gıdalar, takviye edici gıdalar, kozmetik ve temizlik ürünler, finansal hizmetler, devre tatil hizmetleri, emlak, çevreyle ilgili reklamlar, çocuklar için olan ürünler, kumar ve şans oyunları hakkında reklamlara ilişkin daha katı düzenlemeler mevcuttur. Reklamcılık yönetmeliği tüketiciye yönelik her türlü ticari reklam ile haksız ticari uygulamayı kapsar, reklam hukukuna ilişkin temel kuralları ve haksız ticari uygulamaların sonuçlarını içerir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme nedeniyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Yabancı sigorta şirketleri Türkiye’de yeni bir şirket kurmak – ki bu durumda kurulan şirket yabancı sermeye ile kurulmuş bir Türk şirketi olacaktır – , Türkiye’de kurulu bir şirkete ortak olmak ya da Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilirler. Şube açılışında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izin vermeye yetkilidir. Şube açacak şirketlerin Türkiye’ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin Türkiye’de kurulu sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri için belirlenen tutardan az olmaması ve faaliyette bulundukları ülkelerde sigortacılık yapmaktan yasaklanmamış olmaları şarttır. Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Anonim şirket şeklinde kurulacak olan sigorta şirketleri kuruluş ve faaliyete geçebilmek için Sigortacılık Kanunun’da öngörülmüş olan bir takım özel gereklilikler dışında, Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen şekil ve usullere tabidir. Sigorta ve reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigal edemezler. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, merkez ilçe ve ilçeler bazında düzenlenen uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünün yüzde onuna (%10) kadar kısmında taşınmaz ve bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hak edinebilirler. Merkez ilçe ve ilçelerin altyapı, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarım ve güvenlik açısından önemlerini dikkate almak ve bu orandan fazla olmamak kaydıyla, Bakanlar Kurulu’nun farklı oranlar belirleme yetkisi vardır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *